สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ksn1.go.th/web2018/ Sat, 17 Mar 2018 21:36:00 ประชุมการอบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การ อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=143 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1521294473.jpg

ประชุมการอบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การ
อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

1521294473
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบวาตภัย http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=140 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1521104586.jpg

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

1521104586
ประชุมปฏิบัติการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=139 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1521104363.jpg

ประชุมปฏิบัติการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC)

1521104363
ลงพื้นที่ออกนิเทศติดตามการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=137 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1520918266.jpg

ลงพื้นที่ออกนิเทศติดตามการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ

1520918266
ประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียน http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=136 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1520917092.jpg

ประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียน

1520917092
ประธานการประเมินสถานศึกษาดีเด่นตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=135 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1520915952.jpg

ประธานในการประเมินสถานศึกษาดีเด่นตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

1520915952
ประชุมคณะกรรมการ จัดสรรจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=132 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1520587303.jpg

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

1520587303
ประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดแบบ มีส่วนร่วม http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=131 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1520587116.jpg

ประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดแบบมีส่วนร่วม

1520587116
ประธานในการดำเนินการประชุมพิจารณาการเก็บเงิน บำรุงการศึกษา http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=128 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1520502473.jpg

ประธานในการดำเนินการประชุมพิจารณาการเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ครั้งที่ 5/2561

1520502473
ประธานมอบทุนการศึกษา เสื้อผ้า ผ้าห่ม ให้นักเรียนขาดแคลนและประสบภัยหนาว http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=127 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1520502316.jpg

ประธานมอบทุนการศึกษา เสื้อผ้าผ้าห่ม ให้นักเรียนขาดแคลนและประสบภัยหนาว

1520502316