สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ksn1.go.th/web2018/ Fri, 15 Jun 2018 13:41:13 ประธานเปิดงานกิจการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=271 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1529044873.jpg

ประธานเปิดงานกิจการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด

1529044873
ตั้งทีมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาโดยกำหนดออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียน http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=264 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1528790787.jpg

ตั้งทีมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษาโดยกำหนดออกนิเทศ กำกับ
ติดตาม ดูแลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียน

1528790787
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประชุมชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจแนวทาง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=260 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1528774377.jpg

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อทำความเข้าใจแนวทาง
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้มีข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
และข้อเสนอในการพัฒนาการบริหารโครงการอาหารกลางวัน

1528774377
ประธานเปิดการประชุมโครงการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=259 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1528696452.jpg

ประธานเปิดการประชุมโครงการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

1528696452
ปฏิบัติตามแผนยุทธการพ่อเมืองกาฬสินธุ์ "ฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด" http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=258 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1528696283.jpg

ปฏิบัติตามแผนยุทธการพ่อเมืองกาฬสินธุ์"ฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด"

1528696283
ปฏิญญา สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน คณะผู้บริหารของ สพฐ. ร่วมใจพิทักษ์ชาติจากภัยทุจริต http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=257 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1528696149.jpg

ปฏิญญา สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
คณะผู้บริหารของ สพฐ. ร่วมใจพิทักษ์ชาติจากภัยทุจริต

1528696149
กิจกรรมค่ายเยาวชน รักพงษ์ไพร รุ่น ที่ 4 http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=252 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1528449809.jpg

กิจกรรมค่ายเยาวชน รักพงษ์ไพร รุ่น ที่ 4

1528449809
ร่วมประชุมรับฟัง Video Conference "การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ." http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=251 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1528446057.jpg

ร่วมประชุมรับฟัง Video Conference "การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ."

1528446057
ประธานเปิดการประชุม โครงการ ผอ.เขต พบเพื่อนครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=250 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1528445936.jpg

ระธานเปิดการประชุมโครงการ ผอ.เขต พบเพื่อนครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง

1528445936
ประธานเปิดการประชุมการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=249 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1528445826.jpg

ประธานเปิดการประชุมการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

1528445826